Køb med pensionsmidler

Anvendelse af pensionsmidler til køb af aktier.

Der har rådet en del usikkerhed omkring mulighederne for at anvende pensionsmidler til at købe aktier for i Mit Franske Slot a/s. En række aktionærer har fået godkendt køb med pensionsmidler. Andre har fået afslag. Afgørelsen træffes af det enkelte pengeinstitut.

Der er en række regler, som skal opfyldes, for at du kan anvende din pensionsopsparing til køb af såkaldte unoterede aktier. Dette betyder, at aktierne ikke er noteret på nogen børs. Da afgørelsen imidlertid foretages af det enkelte pengeinstitut, er det meget væsentligt hvilken information du leverer. Dette specielt fordi informationerne er mange, og det er krævende for udenforstående at sætte sig ind i alt. Ud fra de meldinger, vi har modtaget fra aktionærer, der har fået godkendelse hos deres bank, tegner der sig et bilede af:

  • Vigtigt at understrege at dette er en ejendomsinvestering, du bliver medejer af et større ejendomskompleks i et af de mest efterspurgte og værdifaste områder i Europa, indenfor EU og med en global efterspørgsel
  • At alle aktionærer betaler ind til løbende vedligeholdelse af stedet, som derfor er beskyttet mod forfald. Værdierne vil derfor være intakte når du engang skal veksle din pension til kontanter. Dette med værdifasthed er vigtigt.
  • At der ikke er tillagt aktionærerne nogen rabatter, som andre ikke kan opnå. Her er ikke tale om almindelige gæster men alene aktionærer.
  • Det er vigtigt at fremhæve at værdien af investeringen ikke forringes inden pensionsalderen til fordel for et højere privatforbrug

Så får du dig forklaret på den rigtige måde overfor din bank/rådgiver, synes der at være gode ods for hvorvidt du kan anvende din pensionsopsparing.

Det kræver, at din pension er af en sådan karakter, at du selv kan disponere over den til køb af f.eks. værdipapirer. Typisk gælder det for en såkaldt ratepension, kapitalpension eller alderspension. Samtidig er der visse beløbs og procentgrænser, som løbende skal overholdes. Her kan du f.eks. godt købe 25 aktier i din pensionsordning og 25 for frie midler. Det behøver således ikke at være et enten eller.

Du skal årligt værdiansætte dine aktier – og det vil foregå efter principperne for indre værdi. Den indre værdi for Les 4 Moulins vil næppe ændre sig væsentligt. Vi kommer til i regnskabet at afskrive ganske betydeligt hvert år, og derfor behøver du næppe at bekymre dig om vækst i den indre værdi, som igen udløser en PAL skat på 15,3%.

Reglerne er beskrevet i flg. link:

http://www.beierholm.dk/fileadmin/user_upload/pdf/skat/2012/2012_Investering_af_pensionsmidler_i_unoterede_aktier__210512.pdf

Vi rådgiver ikke i forbindelse med køb af aktier for pensionsmidler.

Ajourført d. 4. januar 2018.

Kim Folmann og Børge Bisgaard