Aktionæroverenskomst, Download som PDF ved at klikke på øverste billede

Ændringer i oprindelig aktionæroverenskomsten dateret den 18. januar 2017

Nedenstående aktionæroverenskomst er justeret på en række områder, i og med at selskabet Mit franske Slot a/s den 18. maj 2017 har købt ”Les 4 Moulins” til overtagelse den 1. juni 2018. Aktionæraftalen i dens oprindelige udgave er udarbejdet inden denne aftale.

Undervejs i processen efter købet af Les 4 Moulins har vi modtaget mange input fra aktionærer, hvilket vi takker for. Den efterfølgende ”nye” aktionæroverenskomst er mere detaljeret, så at sige et spadestik dybere end den oprindelige aftale. Dette er et bevidst valg. Vi oplever, at de fleste aktionærer i lighed med os selv ønsker klare og præcise rammer for igangsættelsen af det fælles ejerskab og brug af Les 4 Moulins.

Justeringen i forhold til den oprindelige aftale vedrører specielt:

 • Beskrivelsen, talstørrelser, pointangivelser og beløb er nu ajourført ud fra kendte fakta om Les 4 Moulins
 • Muligheden for, at aktionærer kan medbringe hund i enkelte boenheder
 • Beslutning om, at en boenhed, og centrale dele af bygningskomplekset tilgængeliggøres for bevægelseshæmmede
 • At kredsen af personer omfattet af aktionærrettigheder kan ændres fra aktionærens ægtefælle/samlever, deres forældre, børn og børnebørn til to navngivne par og deres respektive børn. På den måde kan tre par deles om en aktie. Aktien lyder stadig på ét navn og har én stemme
 • Aktier, som ønskes solgt, tilbydes først eksisterende aktionærer til en pris fastsat af sælger, før aktierne sælges eksternt
 • Oprettelse af en børs, hvor aktionærer indbyrdes kan handle kapacitet, de ikke får anvendt i et kalenderår
 • En specificering af selve købsprocessens forløb, overtagelse og driftsopstart
 • En strukturel sproglig præcisering og tydeliggørelse af den tidligere udgave

Øvrige dele af aktionæroverenskomsten er uændret.

Aktionæraftalen efter et køb

Når overtagelsen den 1. juni 2018 har fundet sted vil det være hensigtsmæssigt at revidere aktionæraftalen, når erfaringerne det første driftsår er høstet. Alt vedrørende køb og overtagelsesprocessen kan udgå, nye erfaringer kan indskrives, og priser m.m. kan vedlægges som bilag. Dette kan foregå i kombination med generalforsamlingen i 2019.

Svendborg, den 18. december 2017

Kim Folmann og Børge Bisgaard

 

 

Aktionæroverenskomst

Vedrørende selskabet Mit franske Slot a/s, cvr-nr. 38 34 94 30 (herefter kaldet Selskabet).

Mellem nuværende og kommende aktionærer i Selskabet er der indgået følgende aftale.

 • 1.0 BAGGRUND OG FORMÅL

Baggrund for indgåelse af nærværende aftale er, at parterne i fællesskab ejer samtlige aktier i Selskabet. Formålet med Selskabet er at fremfinde, erhverve, benytte og varetage driften af et fremtidigt ferie- og aktivitetssted i Sydfrankrig.

I og med at Selskabet den 18. maj 2017 har indgået aftale om køb og overtagelse af Les 4 Moulins senest den 1. juni 2018, er nærværende aktionæraftale justeret herfor.

Denne aktionæraftale regulerer:

 • Processen med at erhverve Les 4 Moulins
 • Aktionærernes indbyrdes adgang til benyttelse og ophold
 • Aktionærernes indbyrdes aftaler omkring vedligeholdelse og drift

Les 4 Moulins skal drives på forretningsmæssige vilkår som et feriested med udlejning af boenheder til aktionærerne, deres familier og venner. Dette sker med mulighed for deltagelse i aktiviteter, afholdelse af events og deltagelse i temauger.

Fransk lovgivning, autorisationer og reguleringer for de forretningsmæssige aktiviteter skal overholdes. Selskabets erhvervelse og den efterfølgende drift af Les 4 Moulins finder sted gennem en juridisk enhed (SAS – fransk aktieselskab med navnet ”Les 4 Moulins SAS”) oprettet i henhold til fransk lovgivning. Selskabet er 100 procent ejer af denne franske juridiske enhed. Bestyrelse og direktion er sammenfaldende for de to selskaber.

Den løbende drift tilrettelægges efter at kunne foregå uden tilførsel af fremmedkapital bortset fra den kreditramme på lån op til kr. 2 millioner, som vedtægterne giver mulighed for.

 • 2.0 SELSKABSKAPITALEN

Aktiekapitalen i Selskabet fordeler sig ved indgåelse af denne aftale af 100 stk. A-aktier à kr. 5.000 og 150 stk. nummererede B-aktier à kr. 5.000.

Kapitalen for A-aktierne, i alt 500.000 kr., er indbetalt i forbindelse med stiftelsen af selskabet af stifterne Børge Bisgaard og Kim Folmann.

Kapitalen for B-aktierne indskydes løbende i forbindelse med en offentlig aktietegning, hvor der offentligt udbydes og sælges 150 stk. nummererede B-aktier à kr. 5.000 til kurs 100. Såvel A- som B-aktier har stemmeret, én stemme for hver aktie à kr. 5.000. I tilfælde af fuldtegning af B-aktier kan bestyrelsen oprette venteliste over interesserede købere af B-aktier.

Selskabskapitalen udvides ved efterfølgende kapitaludvidelser.

 • 2.1 AKTIERNE

Aktierne skal navnenoteres.

Såfremt aktien ejes af et kapitalselskab, skal ejer angive en fysisk person, til hvem aktionærrettighederne skal tilhøre. Selskabet er ikke ansvarlig for eventuelle skattemæssige konsekvenser heraf.

 • 2.2 AKTIONÆRRETTIGHEDER

Rettigheder til aktionæren betegnes aktionærrettigheder og påhviler den person, hvis navn er noteret på aktien. Den enkelte aktionær tilkendegiver, hvilken af to mulige personkredse vedkommendes aktionærrettigheder omfatter:

Mulighed 1: Aktionærens ægtefælle/samlever og begges børn, forældre og børnebørn.

Mulighed 2: Aktionærens ægtefælle/samlever samt to navngivne ”vennepar” og disses respektive børn.

På hjemmesiden med adgang kun for aktionærer oplistes alle aktionærer med antal aktier, kontaktoplysninger samt tilknyttede personer med aktionærrettigheder. Det påhviler aktionæren selv at vedligeholde kontaktoplysninger. Personer, som ikke optræder på listen, kan ikke påberåbe sig aktionærrettigheder.

Aktionærer i Selskabet har en aktionærret til ferieophold på Les 4 Moulins. Hver besiddelse af 50 stk. aktier à kr. 5.000 udløser 1 aktionærrettighed. Retten beskrives nærmere efterfølgende.

 • 2.3 AKTIONÆRFORPLIGTELSER

Forpligtelser til aktionærer betegnes aktionærforpligtelser og påhviler den person, hvis navn er noteret på aktien.

Forpligtelsen omfatter:

 1. Betaling af en forholdsmæssig andel af de faste omkostninger i forbindelse med driften af Les 4 Moulins. Beløbets størrelse fastlægges af bestyrelsen ud fra et budget, som af bestyrelsen fremlægges til orientering på generalforsamlingen. Beløbet opgøres per aktionærrettighed svarende til hver besiddelse à 50 stk. aktier à kr. 5.000.
 2. Betaling for ophold på Les 4 Moulins. Beløbets størrelse fastlægges af bestyrelsen ud fra et budget og en prisliste, som fremlægges til orientering på generalforsamlingen.
 3. Overholdelsen af nærværende aftale.
 4. Information om regler og husorden ved ophold på Les 4 Moulins i forhold til personkredsen med aktionærrettigheder samt medrejsende venner og familie.
 • 3.0 PROCESSEN MED KØB AF LES 4 MOULINS

Udgangspunktet for købet af Les 4 Moulins er:

 • Købsaftalen dateret den 18. maj 2017
 • Tillægsaftale dateret den 18. november 2017, som specificerer selve købets gennemførelse
 • Prospekt godkendt af Finansministeriet for aktietegning op til euro 5 millioner udløbende den 22. marts 2018
 • Tillægsaftalen beskriver, at købet forudsætter, at der er solgt mindst 140 B-aktier, som hver tiltræder en kapitaludvidelse per medio marts 2018. Ved kapitaludvidelsen tegnes mindst 49 aktier for hver B-aktie. Der tegnes således for mindst 140 x 49 x kr. 5.000 = kr. 34.300.000. Heraf betales ifølge tillægsaftalen dateret den 18. november 2017 euro 3,9 millioner kontant til sælger den 1. juni 2018 og kr. 5 millioner anvendes til handels- og opstartsomkostninger i forbindelse med driften. Tillægsaftalen beskriver endvidere, at sælger yder henstand med betalingen af restkøbesummen euro 1 million, ca. kr. 7,5 millioner, som betales løbende over to år
 • En aftale om, at ansættelsesforholdet af Nathalie Boscher overtages af Selskabet. Dette foregår med uændret anciennitet
 • Nærværende ajourførte aktionæraftale dateret den 18. december 2017

På denne baggrund gennemføres købet af Les 4 Moulins efter følgende plan:

 • 3.1 REVIDERET AKTIONÆRAFTALE

Nærværende aktionæraftale er gældende efter vedtagelse på generalforsamling i Selskabet afholdt den 17. marts 2018.

 • 3.2 KAPITALUDVIDELSE

Bestyrelsen iværksætter den 22. december 2017 en kapitaludvidelse. Ved kapitaludvidelsen tilbydes hver oprindelig B-aktionær med fortegningsret at tegne minimum 49 supplerende aktier à kr. 5.000, i alt kr. 245.000. Tegningskursen for disse aktier er 100. Herefter besidder den enkelte aktionær minimum 50 aktier à kr. 5.000, i alt pålydende kr. 250.000, hvilket udløser 1 aktionærrettighed. Tegningen finder sted, indtil der er tegnet aktier for kr. 35.000.000, hvilket er det maksimale beløb, der ved denne kapitaludvidelse kan tegnes aktier for ifølge vedtægterne.

Den enkelte ejer af en B-aktie kan tegne yderligere aktier à kr. 5.000. Hver yderlig portion af 25 aktier à kr. 5.000, i alt kr. 125.000, udløser ekstra 0,5 aktionærrettighed. Dette forudsætter, at der ved udløbet af kapitaludvidelsen den 15. marts 2018 er mulighed herfor inden for rammen af kr. 35.000.000; tegningen af hele aktionærrettigheder à 50 aktier à kr. 5.000 har fortrinsret ved kapitaludvidelsen, idet lovgivningen foreskriver, at aktier ved kapitaludvidelser tilbydes eksisterende aktionærer forholdsmæssigt i forhold til antallet af aktier disse ejer.

Tegningen af portioner à 25 stk. B-aktier à kr. 5.000 til kurs 100 finder sted i den rækkefølge, disse modtages, og kun hvis de kan indeholdes i rammen kr. 35.000.000. Bestyrelsen opretter venteliste for tegningsønsker, som ikke kan indeholdes. Disse tegningsønsker imødekommes ved en senere kapitaludvidelse (se §3.5) og da fortsat til kurs 100.

Tegningen finder sted ved udfyldelse og underskrift af tegningsblanket. Tegningen er bindende. Beløbet indbetales med 10 procent inden den 1. marts 2018 og 90 procent inden den 15. maj 2018. Beløbene indbetales på deponeringskonto hos Selskabet.

Gennemføres et køb af Les 4 Moulins mod forventning ikke, tilbagebetales indbetalte beløb ved kapitaludvidelsen med fradrag af dokumenterede omkostninger opgjort af selskabets statsautoriserede revisor, dog maksimalt 2 procent.

Antallet af B-aktier, som den enkelte aktionær tegner ved denne og senere kapitaludvidelser, bestemmer antallet af aktionærrettigheder til aktionæren og dermed tillige antallet af garanterede antal nætter. Dette foregår efter denne model:

Antal aktier à kr. 5.000 Samlet investering Aktionærrettighed Garanteret antal nætter
50 stk. Kr. 250.000 1 6 uger/42 nætter
75 stk. Kr. 375.000 1,5 9 uger/63 nætter
100 stk. Kr. 500.000 2,0 12uger/84 nætter
125 stk. Kr. 625.000 2,5 15 uger/105 nætter
 • 3.3 BOOKING AF SOMMER- OG EFTERÅRSOPHOLD 2018

For at tilskynde til aktietegning kan den enkelte aktionær, straks denne har forpligtet sig til tegningen af aktier ved kapitaludvidelsen, fremsende bookingønsker for perioden fra åbningen den 1. juni til og med den 31. december 2018. Disse bookingønsker behandles, efterhånden som de indløber efter princippet først til mølle. For disse 7 måneder af kalenderåret 2018 omfatter hver aktionærrettighed: 7/12 x 42 nætter = 25 nætter. Supplerende spontane ophold kan bookes efter den 1. maj 2018.

Det bemærkes, at de første bookinger i 2018 dermed forløber efter andre principper end bookingerne fra den 1. januar 2019 beskrevet i det efterfølgende.

Bestyrelsen har mandat til at reservere en mindre del af kapaciteten 2018 til prøveophold til aktionærer, der først tegner aktier, efter at et køb er gennemført. Dette kan ikke begrænse eksisterende aktionærers garanterede 25 nætters ophold i perioden.

 • 3.4 KØBSAFTALEN

Selskabet er ved købet repræsenteret ved bestyrelsen udstyret med fuldmagt fra generalforsamlingen afholdt kort forinden. Grundlaget for indgåelse af de endelige købsaftaler er oplistet i §3.0 og §3.1.

Den samlede købesum udgør euro 4,9 millioner. Heraf betales kontant euro 3,9 millioner ved købets gennemførelse, og i tillægsaftalen dateret den 18 november 2017 er aftalt, at sælger giver henstand med betalingen af euro 1 million, som løbende betales over to år.

Handlen berigtiges af notar, hvor også købsaftalen underskrives ved personligt fremmøde. Dette er aftalt til at finde sted den 19. marts 2018, samtidig indbetaler Selskabet 10 procent af købesummen til notaren. De resterende 90 procent forfalder til betaling, når notarens arbejde er færdiggjort den 1. juni 2018. Herved overgår ejendomsretten af Les 4 Moulins til Selskabet.

 • 3.5 FØRSTE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Forud for effektuering af købsaftalen aftalt hos notaren den 19. marts 2018 afholdes lørdag den 17. marts 2018 generalforsamling i selskabet med dagsorden bl.a. omfattende:

 • Tiltrædelse af købsaftalen
 • Valg af bestyrelse
 • Bemyndigelse til supplerende kapitaludvidelse
 • Sammenlægning af eksisterende aktier til en fælles aktieklasse

Efter indgåelse af købsaftalen den 19. marts 2018 vil selskabet have behov for at finansiere den udsatte betaling til sælger euro 1 million samt de mindre ombygninger og tilpasninger i overgangen fra kursus- og konferencested til feriecenter. I alt ca. kr. 10 millioner svarende til ca. 30-35 aktionærrettigheder à 50 stk. aktier. Dette foregår ved en ny kapitaludvidelse tilrettelagt af bestyrelsen med mandat fra generalforsamlingen, eventuelt tilrettelagt i flere omgange under hensyntagen til:

 • venteliste efter den første kapitaludvidelse §3.2 som tegnes til kurs 100
 • at nye aktier tegnet efter købsdatoen den 19. marts 2018 tegnes til kurs 120. En pålydende aktie kr. 5.000 tegnes således til nominelt kr. 6.000 og 50 stk. svarende til en hel aktionærrettighed tegnes til kr. 300.000
 • lovgivning, som begrænser aktietegningen til maksimalt euro 5 millioner, såfremt der ikke udarbejdes et prospekt
 • 3.6 HONORERING AF SELSKABETS STIFTERE

I forbindelse med handlens gennemførelse udbetales et honorar på 3 procent til hver af selskabets to stiftere: Børge Bisgaard og Kim Folmann. Beløbet er et engangsbeløb omfattende konceptet for selskabet og indgår i budgettet for de samlede handels- og igangsættelsesomkostninger og udgør i alt 6 procent af beregningsgrundlaget kr. 41.750.000. Beløbet udbetales, når handlen er gennemført, og notarens arbejde er afsluttet den 1. juni 2018.

Ved stiftelsen af Selskabet har begge stiftere indbetalt kr. 250.000 og besidder hver 50 stk. A-aktier svarende til 1 aktionærrettighed. Stifterne kan deltage i kapitaludvidelsen og er ikke tillagt særlige rettigheder eller privilegier.

For at sikre kontinuitet mellem det oprindelige koncept, forløbet med købet af Les 4 Moulins og den indledende drift tilbyder den ene stifter, Børge Bisgaard, at stille sig til rådighed for bestyrelsen. Fra Kim Folmann foreligger der tilsagn om at deltage i beskrivelsen af vandre- og cykelruter med udgangspunkt i Les 4 Moulins.

Fra de to stiftere er der tilsagn om at gennemføre det fortsatte salg af aktier, som følger af den kapitaludvidelse, som vedtages på den første ordinære generalforsamling, se §3.5. De nærmere vilkår aftales mellem parterne.

 • 4.0 LES 4 MOULINS

Indtil overtagelsen har Les 4 Moulins fungeret som et eksklusivt kursuscenter i kombination med et privat hjem for familien Møller. I transformationen herfra og frem til det fremtidige brug som et fælles feriecenter for aktionærer, familie og venner, er det aftalt, at der inden overtagelsen den 1. juni 2018 skal ske følgende:

 • Ved købet overtages Les 4 Moulins i indflytningsklar stand (på nær de 3 boenheder, der skal ombygges) og med lovlige installationer. Bygningerne er udstyret med inventar og møbler velegnet til formålet, herunder tillige linned og køkkenudstyr. En del af bohavet og en del af den kunst, som findes på Les 4 Moulins, indgår ikke i købet og er Møller-familiens private ejendom. Der udarbejdes et særskilt notat herom, hvoraf det fremgår, hvad der følger med i købet. Notatet vedlægges købsaftalen.
 • Der udarbejdes en designmanual, som retningsgivende for justeringer i det eksisterende interiør og som vejledende ved nye indkøb som erstatning for sælgers bohave. Denne synliggøres på hjemmesiden.
 • Der bliver januar 2018 udarbejdet en lovpligtig energitilstandsrapport for hele bygningskomplekset. Disse rapporter ligger klar ved handlens indgåelse i marts 2018. Sælger og køber har i fællesskab inden handlens indgåelse gennemgået rapporter og bygningskomplekset.

Snarest mulig efter overtagelsen gennemføres en række mindre bygningsmæssige tilpasninger. Processen ledes af bestyrelsen, der indhenter tilbud fra lokale håndværkere og udarbejder budget herfor. Indsatsen finansieres gennem den supplerende kapitaludvidelse, som vedtages på generalforsamling, hvor købet vedtages.

 • Påbegyndt ombygning af garage i Mys Hus færdiggøres med eget køkken
 • To sammenhængende værelser øverst i La Maison suppleres med nyt indsat bad og toilet i dele af det ene værelse og udgør herefter en boenhed
 • Der udarbejdes den bedst mulige plan for parkering på eller ved Les 4 Moulins
 • En arbejdsgruppe med reference til bestyrelsen udarbejder forlag til at gøre stedet mere børnevenligt og børnesikkert, specielt i forhold til swimmingpools
 • Mindst to boenheder og centrale dele af det samlede bygningskompleks tilgængeliggøres på rimelig vis for bevægelseshæmmede
 • Adgangen fra Mys Hus til det centrale poolhus forbedres med trappe/sti
 • Der indrettes et antal arbejdspladser, som gæster kan benytte til at udføre arbejde i fred og ro medbringende eget it-udstyr
 • Det tillades, at små hunde kan medtages i to boenheder. Hunde kan ikke løbe frit rundt, og luftning af hunde skal finde sted uden for ejendomskomplekset
 • 4.1 KAPACITET PÅ LES 4 MOULINS

Kapaciteten på Les 4 Moulins opgøres i boenheder. En boenhed består af et eller flere værelser og udgør én samlet udlejningsenhed til aktionærerne.

Alle enheder har mindst eget bad og toilet, udgang til terrasse/balkon og indbygget aircondition, som både kan nedkøle (sommer) og opvarme (vinter), køleskab, kaffemaskine/elkedel, arbejdsbord og stol, wi-fi samt garderobeskabe. Hver enhed kan bebos af mindst to personer og de varierer i størrelse og udformning.

Boenhederne inddeles i kategorier efter antallet af personer, som kan bebo enheden, og hvorvidt boenheden har køkkenfacilitet eller ej. Der udarbejdes en beskrivelse af hver boenhed, herunder muligheden for at denne kan bebos af flere end to personer. Denne beskrivelse ses på hjemmesiden.

 • 4.2 KATEGORIER AF BOENHEDER

Dobbeltværelse: Et værelse til 2 voksne med eget bad og toilet, aircondition, wi-fi, køleskab, udgang til terrasse. Typisk 20-30 kvadratmeter. Indrettet med dobbeltseng, arbejdsbord med stol og hvilestol samt garderobeplads. Mulighed for og plads til indsættelse af en barneseng til ekstra opredning.

Dette omfatter enhederne nummer: 1, 2, 3, 4, 5, 14, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.

Familieværelse: Et værelse med plads til 2 – 4 voksne med eget bad og toilet, aircondition, wi-fi, køleskab, udgang til terrasse. Typisk større end 30 kvadratmeter. Indrettet med dobbeltseng, arbejdsbord med stol og hvilestol samt garderobeplads og mulighed for to ekstra opredninger foruden plads til at indsætte ekstra barneseng.

Dette omfatter enhederne nummer: 21, 22, 23, 24+24a.

Familieværelse med køkken: Et værelse med plads til 2-4 voksne med eget bad og toilet, aircondition, internet, udgang til terrasse. Typisk større end 30 kvadratmeter. Indrettet med dobbeltseng, arbejdsbord med stol og hvilestol, garderobeplads, mulighed for to ekstra opredninger foruden plads til at indsætte ekstra barneseng. Værelset har eget mindre køkken integreret i værelset.

Dette omfatter enhederne nummer: 11, 12, 13, 15, 16, 20, 30.

 • 5.0 OPHOLD PÅ LES 4 MOULINS

Der skelnes mellem tre typer arealer/områder:

 1. Fællesarealer og faciliteter inde og ude

Ingen har særlige rettigheder eller kan påberåbe sig hævd. Alle fællesarealer og faciliteter er tilgængelige og til fri afbenyttelse af alle i forbindelse med ophold.

Dele af arealerne kan reserveres kortvarigt i enkelte timer til større arrangementer og events, forudsat dette forinden er aftalt med den daglige leder og annonceret med rimelig varsel over for andre gæster.

 1. Private områder ude og inde

Hver boenhed udgør et område sammen med den umiddelbare nære terrasse forbeholdt personkredsen, som disponerer boenheden.

 1. Tekniske områder forbeholdt ansatte

Her er kun adgang efter nærmere aftale med den daglige leder.

Bestyrelsen og daglige leder indgår serviceaftaler/ansætter personale til renholdelse og vedligeholdelse samt servicering af tekniske installationer.

 • 5.1 DE FÆLLES KØKKENER

I hvert af husene La Serre, La Maison og My er der et semiprofessionelt køkken. Supplerende hertil er der et større udekøkken og grillfaciliteter i hvert af de to poolhuse. Alle køkkener er til fri afbenyttelse og med en kapacitet til, at flere familier uafhængigt af hinanden kan lave mad, disponere over køle- og frysekapacitet samt plads til opmagasinering af råvarer. Køkkenerne er veludrustede og funktionelt indrettede og udstyret med remedier til rengøring, opvask m.m., således at brugerne er fritaget for selv at foretage indkøb hertil.

Bestyrelsen har mulighed for at inddrage dele af køkkenkapacitet til fælles arrangementer og måltider, som alle, der i den pågældende periode bebor Les 4 Moulins, i givet fald kan deltage i. Eksempler herpå kan være fælles morgenmad, pizzaaften i poolhuset og specielle mad-/vin arrangementer. Alle sådanne arrangementer afvikles med brugerbetaling, hvorved Selskabets økonomi ikke belastes.

Det påhviler alle, som benytter køkkenerne, at disse altid er ryddelige og rengøres efter brug.

Aktionærer, hvis boenhed er udstyret med selvstændigt køkken, har samme adgang og ret til at benytte fælleskøkkener, deltage i bespisninger, arrangementer og events som aktionærer, der bor uden selvstændige køkkener.

 

 • 5.2 AKTIONÆROPHOLD – TYPER OG OPGØRELSE

Ved et aktionærophold forstås et ophold, hvor mindst én person med aktionærrettigheder deltager. Personen forestår bestilling og afregning for hele rejsegruppen og er ansvarlig for, at medrejsende er informeret om husorden, gældende regler og overholdelse af disse.

Et ophold omfatter dispositionsret over en eller flere anviste boenheder, adgang til samtlige fællesfaciliteter, adgang til fællesarealer samt fælles arrangementer og events under opholdet.

Ved ankomst er boenheden rengjort og udstyret med sengelinned og håndklæder. Ved afrejse forlades lejligheden ryddelig og affald er fjernet. Ved længerevarende ophold rengøres boenheden ugentligt af rengøringsfirma, og sengelinned og håndklæder udskiftes.

Ingen aktionær har særlige rettigheder.

Der skelnes mellem to typer ophold:

 • Garanteret aktionærophold
 • Spontane aktionærophold

Omfanget af det enkelte ophold opgøres i antallet af nætter og antallet af boenheder, som disponeres. Omfanget opgøres for det enkelte ophold. Disponeres eksempelvis over 3 boenheder i 4 nætter, opgøres dette til et omfang på i alt 12 nætter.

Hver aktionær, der disponerer over i alt 50 aktier à kr. 5.000, udløser 1 aktionærrettighed. Denne består af:

 • Garanteret dispositionsret over en eller flere boenheder 42 nætter (6 uger) årligt bestilt ved de tre årlige bookingterminer
 • Supplerende adgang, som bestilles efter fristen for de tre årlige bookingterminer, til ubegrænset spontane aktionærophold, forudsat der fortsat er ledige værelser
 • Mulighed for deltagelse ”uden beregning” i den årlige ”aktionæruge” nærmere beskrevet i det efterfølgende.
 • Mulighed for at medbringe familie og venner på ophold
 • Mulighed for, at aktionærer på en intern børs indbyrdes kan handle nætter. Dette muliggør indtægter til aktionærer, som ikke benytter samtlige nætter i et kalenderår, mens andre aktionærer kan tilkøbe ekstra nætter.
 • Gratis parkering og opmagasinering af cykler, golfudstyr og lignende i rimeligt omfang
 • Adgang til vaskemaskine og tørretumbler

Aktionæren bestemmer selv længden af det enkelte ophold. Dette kan variere fra 1 til 42 dage (6 uger). Aktionæren kan foretage flere ophold og fordele sin ret på én eller flere boenheder.

Ophold for venner og familie uden aktionærrettigheder kan kun finde sted samtidig med et aktionærophold og kan ikke strække sig over en periode, hvor der ikke samtidig er mindst én person med aktionærrettighed til stede.

 • 6.0 SAMLET KAPACITET – GARANTERET OPHOLD

Ved garanteret ophold på 42 nætter forstås der et beregnet antal nætter opgjort årligt, som 1 aktionærrettighed udløser. Antallet af nætter fremkommer ved en beregning, som forudsætter en optimal udnyttelse af Les 4 Moulins fordelt på hele året. For at en aktionær er garanteret 42 nætters ophold, kræver dette, at aktionærens ophold er fordelt hen over hele året.

Et nyt kalenderår påbegyndes hvert år den 1. januar. Ikkebenyttet ret til ophold i et udløbende kalenderår kan ikke overføres til et nyt kalenderår.

Beregningen af kapaciteten og 42 nætter per aktionær tager udgangspunkt i, at der på Les 4 Moulins er 24 boenheder. Hver boenhed ækvivalerer 6 ugers ophold fordelt på 8 aktionærrettigheder. En optimal kapacitetsudnyttelse i løbet af et år for en boenhed er:

Udnyttelse af en boenhed:

6 uger til 8 aktionærrettigheder 48 uger /336 nætter
1 -2 uge reserveret til aktionæruger  1 uge / 7 nætter
2- 3 uger til vedligehold, tomgang, spontane ophold  3 uger/ 21 nætter
I alt 52 uger/ 365 nætter

Maksimale kapacitet ved 24 boenheder på Les 4 Moulins: 24 x 52uger/365 nætter = 1.248 uger/8.736 nætter

Eksempel: Ved 170 aktionærrettigheder hver garanteret 6 ugers/42 nætter ophold beslaglægges 1.020 uger/7.140 nætter eller 80 procent af den samlede kapacitet.

 • 7.0 AKTIONÆRERS BETALING

Aktionærernes betaling for aktionærrettigheder omfatter to typer betaling:

 • Betaling af forholdsmæssig andel af de faste omkostninger
 • Betaling i forbindelse med ophold

Sammenlagt udgør disse betalinger fra aktionærerne selskabets primære omsætning.

Indbetalingerne fra aktionærerne skal være på et niveau, som sikrer en sund økonomi for selskabet, hvorved forstås:

 • tilstrækkelig likviditet, til at den løbende drift kan foregå uden fremmedkapital
 • at der løbende kan foretages vedligeholdelse af bygninger, inventar, beplantning og tekniske installationer ud fra en fælles drifts- og vedligeholdelsesplan
 • at der løbende foretages henlæggelser til større renoveringer og nye tiltag

Blandt aktionærerne er der enighed om, at standarden ved erhvervelsen og eventuelle istandsættelser og ombygninger fortsat skal opretholdes og videreudvikles, og at der afsættes de fornødne midler i driftsbudgettet kort- og langsigtet hertil, samt at bestyrelsen i et ordensreglement kan begrænse uhensigtsmæssig brug og adfærd.

Bestyrelsen er pålagt med faglig assistance at udarbejde en drifts- og vedligeholdelsesplan omfattende bygninger, pools, tekniske installationer, mure, møblement, beplantning og interiør. Planen, der fremlægges til orientering på generalforsamlingen, danner udgangspunkt for driftsbudgettet hertil.

På tilsvarende vis udarbejdes og ajourføres en fælles plan for design og interiør. Begge planer synliggøres på Selskabets hjemmeside.

 

 • 7.1 AKTIONÆRERS BETALING FASTE OMKOSTNINGER

Aktionærer indbetaler årligt et beløb for hver aktionærrettighed som forholdsmæssigt bidrag til selskabets nødvendige faste kapacitetsomkostninger: Skatter og afgifter, renovation, vedligeholdelse, forsikringer, nødvendige afskrivninger samt andel af varme og el, tilsyn og fornøden administration.

Betaling opkræves månedsvis via betalingsservice fra den 1. juni 2018, hvor ejendomsretten for Les 4 Moulins overgår til Selskabet. Beløbets størrelse fastsættes af bestyrelsen for 1 år ad gangen. I forbindelse med bestyrelsens beretning på generalforsamlingen redegør bestyrelsen for forventningen til beløbets størrelse efterfølgende år. Betalingen til de faste omkostninger udgør kr. 500, månedlig eller kr. 6.000 årligt per aktionærrettighed fra den 1. juni 2018. Regulering vil være gældende fra første efterfølgende indbetaling efter generalforsamlingen.

 • 7.2 AKTIONÆRERS BETALING FOR OPHOLD OG VARIABLE OMKOSTNINGER

Aktionærer betaler ved hvert ophold for omkostninger, som kan henføres til det enkelte ophold. Beløbet varierer efter kategori for boenheden, antal personer samt sæson.

Betaling for de variable omkostninger i forbindelse med ophold omfatter rengøring, vask af linned, supplerende andel af varme og el, vand, gas, afskrivning på inventar og fælles udstyr, administration af drift og styring af booking, den årlige fællesuge, serviceaftaler, ansat personale ud over dele heraf, som henføres til faste omkostninger.

Beløbets endelige størrelse fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen. I forbindelse med bestyrelsens beretning på generalforsamlingen redegør bestyrelsen for forventningen til beløbets størrelse kommende år. Regulering af beløbet vil være gældende fra den første efterfølgende bookingtermin.

Bestyrelsen har bemyndigelse til efterfølgende at foretage prisjusteringer med henblik på at sikre selskabets økonomi, en jævn fordeling af efterspørgslen året igennem og opnåelse af en høj udnyttelsesgrad. Prisen anført på bekræftede bookinger kan ikke ændres. Prisen for ophold skal altid mindst være på et niveau, hvor den omfatter de omkostninger, som kan henføres til opholdet.

 • 7.3 AKTIONÆRERS BETALING FOR MEDREJSENDE FAMILIE OG VENNER

Aktionærer eller personer med aktionærrettigheder bestiller, hæfter og afregner for medrejsende venner og familie. Dette gælder også, såfremt disse disponerer over en eller flere særskilte boenheder. Hvilke priser der afregnes efter indbyrdes i den enkelte rejsegruppe, er Selskabet uvedkommende.

Betaling for ophold gældende fra den 1. juni 2018. Betaling foretages i euro til det franske datterselskab. Prislisten er gældende, indtil bestyrelsen fremlægger en ny.

Priser 2018

DKK

Dobbeltværelse

1-2 personer

Familieværelse

2-4 personer

Familieværelse

2-4 personer eget køkken

Januar 100 150 175
Februar 125 190 220
Marts 125 190 220
April 150 225 265
Maj 150 225 265
Juni 175 265 310
Juli 175 265 310
August 175 265 310
September 150 225 265
Oktober 125 190 220
November 100 150 175
December 100 150 175
Antal enheder 13 4 7

 

Tillæg

Periodetillæg:

 • Fra lørdag før palmesøndag til 2. påskedag tillæg kr. 50
 • Ekstra indsat barneseng kr. 200/ ophold
 • Hund: Kr. 200 for ekstra rengøring

Beløbet er per person per nat i kroner og beregnes for de første to personer i boenheden. For børn 6-15 år og yderligere personer i samme boenhed betales 50  procent. Børn i alderen 0 til og med 5 år bor gratis.

Ved ophold bestilt i familieværelse eller familieværelse med køkken betales altid for mindst 2 personer.

Betaling foretages forud for ophold, betalingsfrister fastlægges af bestyrelsen.

Vedrørende booking, fordeling af pladser henvises til efterfølgende afsnit.

Alle beløb er inklusive 10 procent fransk moms.

 • 8.0 BOOKING

Aktionærer og personer med aktionærrettigheder kan bestille ophold på tre måder:

 1. Bestilling af ophold til fast bookingtermin
 2. Spontane ophold
 3. Aktionæruge
 • 8.1 BOOKING TIL FAST BOOKINGTERMIN

Året inddeles i tre bookingterminer, hver på fire måneder.

Følgende er gældende for booking af ophold fra 2019. Den første faste bookingtermin er den 1. september 2018.

Booking terminer Deadline for bookingønsker til fast termin
Januar I. termin 1. januar for II. termin
Februar    
Marts    
April    
Maj II. termin 1. maj for III. termin
Juni    
Juli    
August    
September III. termin 1. september for I. termin
Oktober    
November    
December    

Ønsker om ophold til en bookingtermin fremsendes senest 4 måneder inden terminen på en skriftlig elektronisk bookingformular. Kun bookingønsker modtaget rettidigt inden den annoncerede deadline behandles. Behandlingen påbegyndes umiddelbart efter deadline uafhængigt af modtagelsestidspunktet forud for deadline.

Der fremsendes én bookingformular for hvert enkelt ophold. Fremsendes ønsker om mere end et ophold, prioriteres rækkefølgen: ophold nr. 1, ophold nr. 2 osv.

Bookingformularen giver mulighed for, at aktionæren i forhold til det enkelt ophold kan prioritere sine ønsker i forhold til de tre værelseskategorier.

Senest 1 uge efter fristens udløb for fremsendelse af bookingønsker til de faste terminer modtager aktionæren bindende tilsagn, hvis ønsket kan imødekommes, alternativt modtager aktionæren forslag til justering af periode eller boenhed.

Et ophold bestilt til en fast bookingtermin skal påbegyndes i terminen, men kan strække sig ind i den efterfølgende termin og herved inkludere nætter, som normalt først er tilgængelige i forbindelse med bookingen til næste termin. Tildelingen af sådanne ophold vurderes på baggrund af tilgængeligheden i den aktuelle termin. Point for hele opholdet og antallet af nætter for hele opholdet opgøres og tildeles i den termin, hvor opholdet påbegyndes. Eksempel på et sådant ophold kan være et kombineret jule- og nytårsophold, som spreder sig over to terminer.

Anvises en aktionær ved en fast bookingtermin en boenhed med et højere antal point eller en højere pris end ønsket (opgradering), er det vilkårene for den ønskede boenhed, der er gældende. Anvises boenhed med lavere antal point og lavere pris, er denne gældende. (nedgradering)

 • 8.2 SPONTANE OPHOLD

Efter fordelingen af bestillingerne ved den faste bookingtermin vil der forekomme ledig kapacitet i den termin, som bookingerne vedrører startende om fire måneder. Denne ledige kapacitet synliggøres på hjemmesiden, og aktionærer kan her bestille ophold i såvel den aktuelle termin (0-4 måneder fremme i tiden) og den kommende termin (4-8 måneder fremme i tiden). Dette betegnes som spontane ophold.

Ledige boenheder til spontane ophold fordeles efter først til mølle-princippet. Ønsker fremsendt samme dato behandles efter antal point. Der er ingen øvre grænse for den enkelte aktionærs benyttelse af spontane aktionærophold. Betalingen og pointtildelingen er den samme som gældende for ophold i øvrigt. Nætter i forbindelse med spontane ophold medregnes ikke i den garanterede kvote på 42 nætter årligt.

 • 8.3 OPHOLD I EN AKTIONÆRUGE

I en eller to uger årligt i vinterperioden er Les 4 Moulins reserveret til ophold for aktionærer, der ønsker at bidrage med frivilligt og ulønnet arbejde. Medrejsende familier og venner kan deltage, forudsat der er ledig kapacitet/plads, efter at aktionærernes ønsker er modtaget.

Formålet er at bidrage til den løbende vedligeholdelse, renovering og opbygning af relationer aktionærerne imellem samt øge kendskab til stedets driftsmæssige muligheder og begrænsninger bredt i aktionærkredsen.

Alle deltagere bidrager med 5 timers dagligt arbejde. Ophold, morgenmad og frokost er uden beregning. Transport, aftensmad og drikkevarer er for egen regning. I tilfælde af overtegning i aktionærkredsen tildeles plads efter point. Deltagelse i aktionærugen forudsætter mindst 5 nætters ophold. Der tildeles ikke point for deltagelse i ugen og antallet af nætter medregnes ikke i den årlige kvote på 42 nætter.

Ugen planlægges og ledes af et udvalg af aktionærer nedsat af bestyrelsen. Omkostningerne til ugens afvikling indgår som en synlig del af budgettet til vedligeholdelse. Tilmelding tilrettelægges i god tid forinden af arrangørerne.

 • 8.4 BØRS TIL OVERSKYDENDE KAPACITET HOS AKTIONÆRER

På hjemmesiden oprettes en børs, hvor aktionærer indbyrdes kan udbyde og handle overskydende nætter inden for en aktionærret, som en aktionær på forhånd ved, at vedkommende ikke får anvendt et givent år. Det påhviler aktionæren, som har foretaget købet af ekstra kapacitet, at meddele bookingfunktionen dette senest ved deadline for fremsendelse af bookingønsker til en fast termin. Indkøbte nætter kan ikke overføres til et efterfølgende kalenderår.

Al prissætning og afregning af overskydende kapacitet foretages af aktionærerne indbyrdes og er uden Selskabets deltagelse.

 • 9.0 POINT

Hver booking og brug af aktionærrettigheder til ophold tildeles point. Dette er også tilfældet ved supplerende rettigheder indkøbt på den interne børs. Point tildeles for hver nat og varierer efter kategorien for boenheden og sæson. Antallet af point er uafhængig af antal personer i den enkelte boenhed.

Hensigten med tildeling af point er at foretage en transparent, objektiv, retfærdig og operationel fordeling af ophold og boenheder.

Deltagelse i og ophold i aktionæruger er fritaget for point.

Pointene tildeles i forbindelse med tilsagnet og slettes ikke ved efterfølgende afbestilling, ændring til anden periode eller afkortelse af ophold. Ønsker en aktionær ikke at benytte en tildelt boenhed ved bookingen, fordi det afviger fra det eller de fremsendte ønsker, tildeles der ikke point, dette meddeles uden unødig forsinkelse efter tildelingen af boenheden.

Der tildeles point per nat per boenhed i forhold til sæson og værelseskategori

Dobbeltværelse Familieværelse Familieværelse m. køkken
Januar 0 0 1
Februar 0 0 1
Marts 1 1 2
April 1 1 2
Maj 2 2 3
Juni 2 2 3
Juli 3 3 4
August 3 3 4
September 3 3 4
Oktober 2 2 3
November 1 1 2
December 0 0 1

Antallet af tildelte point til hver enkelt aktionær synliggøres på hjemmesiden og bringes ajour før hver ny fast bookingtermin.

Alle starter med 0 point og point ældre end 9 terminer slettes (3 år). Antallet af point udtrykker derfor, hvor meget den enkelte aktionær har udnyttet sin aktionærrettighed de seneste 3 år.

Ved hver fast bookingtermin behandles de rettidige fremsendte ønsker fra aktionærer i rækkefølge, alt efter hvor mange point den enkelte aktionær har forud. Først behandles bookingen fra ansøgeren med færrest point, efterfølgende aktionæren med næstfærrest og så fremdeles.

Fremsendes fra en aktionær flere nummererede ønsker om ophold i samme termin, ophold nr. 1, ophold nr. 2 osv. behandles ophold 1 ud fra den pointstatus, aktionæren har forud. Ophold 2 behandles ud fra den pointstatus, aktionæren har efter tildeling af point for ophold 1 og så fremdeles.

Boenhederne er opdelt i tre kategorier efter størrelse og faciliteter. Ønsker til booking foretages i relation til kategori og periode for ophold. I behandlingen af bookingønsker vurderes først perioden og dernæst værelseskategori. Såfremt der i en periode kun kan anvises en boenhed i en højere kategori/pris, anvises aktionæren hertil, men betaler og tildeles point efter det fremsatte ønske (opgradering). Tilsvarende, hvis der i en periode kun kan anvises en boenhed i en lavere kategori/pris, forudsætter dette aktionærens accept, og der afregnes for og tildeles point for det anviste værelse.

Såfremt flere ønsker ophold, end der er plads til, og disse ophold overlapper hinanden helt eller delvist, har den aktionær med mindst antal point fortrinsret. Ved lighed i point trækkes lod. Aktionærer, som ikke får et bookingønske opfyldt, kontaktes af bookingfunktionen, og alternative muligheder drøftes ud fra aktionærens pointmæssige status.

 • 10.0 HVIS EN AKTIONÆR DISPONERER FLERE AKTIONÆRRETTIGHEDER

Den foranstående bookingproces er gældende for alle aktionærer med 1 aktionærrettighed. Har en aktionær: 1,5 / 2 / 2,5 eller flere aktionærrettigheder, kan aktionæren vælge, at hver rettighed håndteres individuelt således som beskrevet for personer med 1 rettighed, eller aktionæren kan vælge at disse håndteres samlet. Ved samlet håndtering vil rettigheder være proportionale med antallet af aktier, og antallet af tildelte point i hver termin deles ved hver opgørelse med antallet af rettigheder. Har en aktionær supplerende tegnet 25 aktier, svarende til en halv aktionærrettighed, administreres denne halve rettighed samlet med en anden hel aktieonærrettighed.

Eksempel: En aktionær disponerer 100 aktier à kr. 5.000. Dette udløser 2 aktionærrettigheder. Vedkommende kan vælge mellem at disse giver ret til

 • Samlet håntering:12 uger/84 nætter, hvor disse administreres samlet, og det optjente antal point deles med 2 (halveres)
 • To særskilte aktionærrettigheder, hver med ret til 6 uger/42 nætter. Disse tildeles point særskilt, og ved booking er de to rettigheder adskilte.
 • 11.0 ÆNDRINGER AF BOOKINGER

Ved afkortelse af et bestilt ophold indtil 30 dage inden opholdes start tildeles point og optælles nætter som for det oprindelige ophold, og betalingen reduceres til den forkortede periode.

Ved afkortelse af bestilt ophold 0-30 dage før ophold tildeles point, optælles nætter, og der betales som for det oprindelige ophold.

Afkortelse af ophold reducerer således aldrig antallet af tildelte point og optalte nætter. Forlængelse af ophold er muligt, forudsat der er plads på bestillingstidspunktet.

Forlængelse af ophold tildeles ekstra point, men antallet af nætter tæller ikke med i den garanterede kvote på 42 nætter. Forlængelse af ophold er sidestillet med et spontant ophold.

 • 12.0 SYNLIGT BOOKINGSYSTEM OG HJEMMESIDE

Via selskabets hjemmeside forbeholdt aktionærer synliggøres løbende:

 • aktionærliste med aktionærnummer, personnavn, antal aktier og antal aktionærrettigheder
 • personkredsen med tilhørende aktionærrettigheder opført med navn, adresse, telefon og mail
 • datoerne for kommende faste bookingterminer
 • antallet af nætter, den enkelte aktionærrettighed har anvendt i indeværende år
 • antallet af point optjent af den enkelte aktionærrettighed i de tre forudgående år
 • planerne for kommende aktionæruge

Aktionærer kan løbende se, hvilke boenheder der er ledige for spontane ophold, og foretage booking af disse. 

 • 13.0 SALG AF AKTIER

En aktionær, som ønsker at sælge sine aktier helt eller delvist, meddeler dette skriftlig til bestyrelsesformanden sammen med prisen herfor. Selskabet rundsender tilbuddet til eksisterende aktionærer og personer med aktionærrettigheder.

Disse har herefter tre uger til at tilkendegive en interesse for køb. Ønsker flere aktionærer at købe de udbudte aktier arrangeres en budrunde tilrettelagt af den sælgende aktionær. Ønsker ingen aktionærer at købe de udbudte aktier, står det den pågældende aktionær frit at sælge aktierne eksternt til tredjeperson.

Aktier, som sælges eksternt til tredjeperson, kan kun sælges i portioner af mindst 1 aktionærrettighed (50 stk.). Handel alene med portioner à 25 aktier, svarende til en ½ aktionærrettighed, kan kun finde sted til aktionærer, der allerede besidder 1 aktionærrettighed svarende til 50 stk. aktier.

Aktionærer, som overdrager eller sælger aktier til personer, som allerede er omfattet af aktionærrettigheder til de pågældende aktier, eksempelvis ved salg fra forældre til børn, er ikke omfattet af ovennævnte begrænsninger, men kan frit overdrage disse og aftaler uafhængigt af Selskabet vilkårene herfor. Tilsvarende er gældende ved testamentering, arv eller skilsmisse.

Al handel, overdragelse eller andet, som foranlediger navneændring på aktier, meddeles Selskabet og forudsætter tiltrædelse af aktionæroverenskomsten af den nye aktionær. Navneændringen på de involverede aktier udløser et administrationsbidrag på samlet kr. 1.000 til Selskabet. Beløbet betales af den nye aktionær.

 • 14.0 MISLIGHOLDELSE

En aktionær, der groft misligholder sine forpligtelser i henhold til denne aftale, eller det af bestyrelsen fastsatte ordensreglement for brugen af Les 4 Moulins, kan miste sine rettigheder som aktionær. Dette forudsætter, at der i forløbet forud af bestyrelsen er foretaget mindst én skriftlig advarsel herom. Den samlede bestyrelse skal være enig i, at aktionæren skal have frataget sine rettigheder. Aktionæren kan kræve, at der på første efterfølgende generalforsamling skal tages stilling til, hvorvidt beslutningen skal stå ved magt. Indbringelse for generalforsamlingen har ikke opsættende virkning.

Såfremt en aktionær af generalforsamlingen fratages sine rettigheder, kræver det, at to tredjedele af de fremmødte stemmer for denne beslutning. Selskabet er efterfølgende berettiget til at foretage et tilbagekøb af aktier fra aktionæren frataget sine rettigheder. Aktier tilbagekøbes til markedspris inden for en frist på 2 måneder. I beløbet, som fremkommer ved videresalget af aktierne, foretages modregning i dokumenterede medgåede omkostninger og eventuelle udestående, forinden udbetaling af restbeløbet til aktionæren. Det står efterfølgende bestyrelsen frit, hvorvidt disse aktier sælges eller inddrages.

Såfremt den enkelte aktionær ikke har udlignet samtlige økonomiske mellemværende med Selskabet senest ved afholdelsen af en generalforsamling, kan vedkommende ikke deltage i afstemninger på generalforsamlingen.

 • 15.0 ÆNDRINGER

Parterne forpligter sig til at genforhandle denne aktionæroverenskomst løbende efter behov. Dette foregår i tilknytning til den årlige generalforsamling. Ændringer kan kun foretages, hvor ændringerne fremgår af tillæg til dagsordenen og mindst to tredjedele af de fremmødte stemmer herfor. 

 • 16.0 KONFLIKTMÆGLING

Enhver tvistighed om forståelsen af denne aktionæraftale, brugen af Les 4 Moulins eller andet søges løst ved mægling under ledelse af et udvalg bestående af tre medlemmer valgt af generalforsamlingen, der tillige ikke er bestyrelsesmedlemmer. Udvalgets medlemmer vælges for 2 år ad gangen, og tillige vælges 2 suppleanter. Afgørelser truffet af udvalget kan indbringes for generalforsamlingen for Mit franske Slot a/s.

 • 17.0 LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver tvist udspringende af eller med relation til nærværende aftale afgøres efter dansk ret. Enhver tvist udspringende af eller med relation til nærværende aftale afgøres ved retten i København som aftalt værneting i første instans.

Dateret: Den 18. december 2017