Økonomi

Økonomi:

Investeringen på et niveau kr. 42 mio. er ganske betragtelig. Alle er interesseret i, at værdierne forbliver intakte.

Efterspørgslen efter eksklusive ferieboliger i Sydfrankrig er global og afhænger derfor ikke alene af økonomien i  Frankrig. Det er vanskeligt at forestille sig, at denne efterspørgsel efter eksklusive ferieboliger vil aftage.

Et andet forhold for at bevare værdierne i et bygningskompleks er vedligeholdelsen, den løbende renovering, udskiftning af interiør og ajourføring af de tekniske installationer m.m.

Dette område er omhyggeligt beskrevet i aktionæroverenskomsten. F.eks,. at der skal udarbejdes en flerårig vedligeholdelsesplan. Hensigten er at alle ejere møder med samme forventninger og fra første færd er indstillet på, at der løbende afsættes tilstrækkelig økonomi til de langsigtede forpligtelser.

Ved købet er standarden på Les 4 Moulins særdeles høj og alt tilnærmelsesvis i indflytningsklar stand.

Aktieselskabets langsigtede værdi, og dermed værdien af den enkelte ejerandel, er tæt forbundet til værdien af det fælles ejendomskompleks Les 4 Moulins.

Omkostninger og betaling for ophold.

To typer af omkostninger:

1.Faste omkostninger: (Gæsteuafhængige omkostninger)

Skatter, forsikringer, vedligeholdelse, servicekontrakter og abonnementer, dele af el, vand og varme, hensættelser til renovering og nye tiltag, ejendommens administration og andel af personaleomkostninger m.m. Disse omkostninger kan forudsiges ganske præcist. I de efterfølgende budgetter er det erfaringstal fra de seneste års drift af Les 4 Moulins, der er anvendt.

De faste omkostninger er omkostninger, der medgår til at opretholde selskabets drift, en grundlæggende vedligeholdelse samt omkostninger, som betales uanset om der er gæster på stedet eller ej. Der indgår ikke finansieringsomkostninger da købet betales kontant.

2.Variable omkostninger: (Gæsteafhængige omkostninger)

Rengøring, vask af linned, booking administration, afskrivning på inventar og fælles udstyr, andel af vand, el, varme, andel af personaleomkostning.

De variable omkostninger kan henføres til gæsternes brug. Der er stor sammenhængen og proportionalitet mellem antallet af overnatninger og de variable omkostningerne

To typer af omsætning:

1.Fast bidrag fra aktionærer.

Hver ejer betaler en forholdsmæssig andel af de faste omkostninger. Betalingen er i det efterfølgende fastlagt det første år til kr. 500 pr. måned  Ejer man mere end en ejendele betales tilsvarende beløb for hver enkelt ejerandel.

Det er bestyrelsen som fastlægger aktionærbetalingen. De anførte priser er gældende indtil første ordinære generalforsamling. I det efterfølgende er opstillet tre eksempler på drift, afhængig af i hvilken grad aktionærerne benytter deres ret til ophold.  Eksemplerne baserer sig på en benyttelsesgrad på 70%; 80% og 90% af aktionærernes ret til 6 ugers ophold.

Hensigten er, at det faste årlige bidrag, kr. 6.000 eller kr. 500 pr. måned så at sige dækker  de faste omkostninger. Filosofien er at alle ejere bidrager hertil uanset i hvilket grad de udnytter deres ret til beboelse.

Betaling for ophold.

Betalingen for ophold dækker de omkostninger, som relaterer sig til ophold. Prissætningen herpå er lagt på et niveau kr. 150,- pr. person pr. overnatning. Dette niveau sikrer at overskuddet trods stiger des mere stedet benyttes. Det bør ikke være et økonomisk problem at Les 4 Moulins benyttes intensivt året rundt.

Medrejsende venner i separat værelse betaler to gange dette beløb. Disse betaler til gengæld ikke andel af faste omkostninger.

Læs nærmere i ”Aktionæroverenskomsten”.

 

Budget:

Alle beløb i kroner.

Beløb er inklusiv fransk moms.

Denne er 10% for overnatning

25% på momsbelagte omkostninger.

Hensigten med nedenstående budget er at illustrere et forventeligt niveau. Det endelige budget fastlægges af bestyrelsen.

Driftsbudget Scenarie 70% Scenarie 80% Scenarie 90%
Antal aktionærer  170  170  170
Antal boenheder  23  23  23
Belægning i procent  70  80  90
Fordeling aktionærer/

Venner

 2:1 2:1 2:1
Omsætning
Betaling ved ophold:
Aktionærer  1.249.500  1.428.000  1.606.500
Venner  1.249.500  1.428.000  1.606.500
Omsætning ophold i alt 2.499.000  2.856.000  3.213.000
Faste bidrag  850.000 850.000  850.000
Omsætning i alt 3.349.000  3.706.000 4.013.000 
Faste omkostninger
Taxe Fonciere og d’habitation  255.000  255.000  255.000
Forsikring  75.000  75.000  75.000
Renovation  20.000  20.000  20.000
Vedligeholdelse  250.000  250.000  250.000
Andel daglig leder  100.000  100.000  100.000
Administration  100.000  100.000  100.000
Andel El- olie-vand  50.000  50.000  50.000
Faste omkostninger i alt  850.000   850.000  850.000 
Variable omkostninger
Daglig leder og afløser  800.000  900.000  1.000.000
Rengøring Vask  300.000  350.000  400.000
Servicekontrakter  150.000  175.000  200.000
Bookingfunktion  100.000  105.000  110.000
Vedligeholdelse  200.000  250.000  300.000
Inventar  150.000  175.000 200.000
Andel El – olie – vand  100.000  120.000  130.000
Arbejdsgrupper  200.000  200.000  200.000
Diverse  100.000  100.000  100.000
Variable omkostninger i alt 2.100.000  2.375.000  2.640.000
Samlede omkostninger  2.950.000 3.225.000  3.490.000
Resultat  399.000    481.000 523.000 
Forudsætninger:                    
Betaling for ophold, kr/dag/person:
 Aktionærer gennemsnit 150
Venner og bekendte gennemsnit 300
Antal personer/boenhed 2,5
Fast bidrag pr. aktionær/år 6.000