Købsproces

Købet af Les 4 Moulins

Mit Franske Slot a/s har indgået en bindende købsaftale med familien Møller, som tegner ejerkredsen bag ejendomskomplekset Les 4 Moulins.

Denne aftale fastlægger, hvilke ejendomme der købes, at disse er fuldt møblerede til formålet og i teknisk og vedligeholdelsesmæssigt i god stand.

I perioden, hvor aftalen er gældende fra aftalens indgåelse d. 18. maj 2018 og frem til d. 1. juni 2018, kan sælger ikke sælger til andre end køber, og køber forpligter sig til kun at arbejde med salg af ejerandele vedrørende Les 4 Moulins

Købet af Les 4 Moulins er betinget af at Mit Franske Slot a/s senest ved aftalens udløb d. 1. juni 2018, betaler den fulde handelspris euro 4,9 mio.

Er det ikke muligt for Mit franske Slot senest den 1. juni 2018 at tilvejebringe den fornødne finansiering, er parterne frit stillet. Kan beløbet tilvejebringes tidligere kan handlen efter gensidig aftale fremrykkes.

Denne aftale er genstand for den efterfølgende faseopdeling af købet.

Fase I. Vi bliver 150 interesserede B-aktionærer

Som interesseret medejer af en sydfransk drømmebolig køber du en eller flere nummererede aktier i Mit franske Slot a/s. I alt udbydes 150 stk. nummererede B-aktier af kr. 5.000. Du udfylder en tegningsblanket og tiltræder vedtægter, stiftelsesdokument og aktionæroverenskomst. Samtidig indbetales kr. 5.000 pr. aktie.

Ved at købe af en nummereret B-aktie kr. 5.000 til kurs 100 opnår du:

  • medejerskab af aktieselskabet ”Mit franske Slot a/s ”
  • stemmeret, hver aktie én stemme
  • medindflydelse på at udvælge og købe det rigtige sted
  • fortegningsret i forhold til din nummererede aktie til en fremtidig ejerandel

Vi forventer at være 150 aktionærer, bliver vi flere er dette positivt og disse noteres på en nummereret venteliste. Fase I skal gerne være gennemført absolut senest d. 1. marts 2018

Fase II. B-aktionærer vedtager en kapitalforhøjelse kr. 245.000 pr. B-aktie.

De 150 B-aktionærer indkaldes til en generalforsamling. På denne generalforsamling vedtages en gennemførelse af det køb, som er aftalt mellem Mit franske Slot a/s og Familien Møller om køb af ejendomskomplekset Les 4 Moulins. En forudsætning herfor er en samtidig beslutning om:

  • En mindre vedtægtsændring om, at den i vedtægterne beskrevne kapitalforhøjelse til kr. 35.000.000 mio. kan øges til kr. 37.500.000 svarende til euro 5 mio. ( kurs 7,50), som samtidig er den maksimale øvre grænse i forhold til Finanstilsynets godkendelse i forbindelse med et såkaldt lille prospekt.
  • En kapitalforhøjelse, hvor hver af de 150 B-aktier forpligter sig til at indskyder kr. 245.000,- i alt kr. 36.750.000.
  • En bemyndigelse til bestyrelsen til at kunne midlertidigt lånefinansiere restbeløbet kr. 5.0 mio. til dækning op til den samlede købesum kr. 41.750.000.  Læs nærmere nedenstående om begrundelsen for eventuelt kortvarigt at optage en sådan lånefinansiering.

Herved kan et købet gennemføres ved en kapitalforhøjelse omfattende 150 B-aktier.

Den enkelte aktionær bestemmer suverænt om vedkommende vil deltage i kapitalforhøjelsen. Men det forventes, at hver enkelt forinden har gjort op med sig selv og meddelt, hvis vedkommende ikke deltager i det videre forløb.

Vedtægterne giver bestyrelsen mulighed for at tilbagekøbe oprindelig tegnede B-aktier til kurs 50 (kr. 2.500) fra aktionærer, som ikke vil deltage i kapitalforhøjelsen. Disse aktier kan efterfølgende tilbydes til andre, for at sikre det tilstrækkelige antal aktionærer.

Fase II skal være gennemført senest medio februar 2018.

Fase III. Sælger får udarbejdet byggetekniske rapporter

Det er aftalt at sælger d. 1. januar fremlægger byggetekniske rapporter. Disse er obligatoriske ved handel af ejendom i Frankrig og ganske omfattende. Hensigten er at køber og sælger efterfølgende kan debattere eventuelle fejl eller mangler, som optræder heri. Det bemærkes at standarden af alt byggeri i Les 4 Moulins er i særdeles høj standard, og det er sælger magtpåliggende at overdrage et bygningskompleks uden væsentlige fejl og mangler.

Dette sikrer, at der ved kapitalforhøjelsen er der fuldt indsigt i de byggetekniske forhold.

Fase IV. Købet.

Bestyrelsen for Mit franske Slot a/s gennemfører efterfølgende købet med mandat fra generalforsamlingen. Selve købet foregår gennem et fransk datterselskab, et såkaldt SAS, ejet 100 % af det danske aktieselskab Mit franske Slot a/s.

Når det fulde købsbeløb skal overdrages sælger senest d. 1. juni 2018, betyder dette at købsaftalen, sammen med alle sagens formelle papirer skal indleveres til notaren senest tre måneder forinden, altså senest d. 1. marts 2018. Før notaren påbegynder sit arbejde, skal køber samtidig indbetale et depositum på 10 %. På dette tidspunkt skal det franske datterselskab være stiftet, idet det er dette selskab, som er køberen i den endelige handel.

Købet skal således igangsættes hos notaren senest d. 1. marts 2018.

Den enkelte aktionær skal indbetale:

  • 10% af kapitaludvidelsen kr. 24.500 medio februar 2018 til Husen Advokater, som videresender 10% af købsprisen til den franske notar, samtidig med at købsaftalen underskrives.
  • 90 % af kapitaludvidelsen kr. 220.500 indbetales medio maj måned til Husen Advokater. Beløbet frigives herfra når notaren har færdiggjort sit arbejde, planlagt til d. 1. juni 2018. Med frigivelse af beløbet er købet endelig gennemført og ejendomsretten overgår til Mit franske Slot a/s.

Den midlertidige lånefinansiering kr. 5 mio.

Den juridiske udfordring er, at en aktietegning som beskrevet forudgående er underlagt den begrænsning, som Finanstilsynet har givet, hvor den øvre grænse er en samlet aktietegning på maksimalt euro 5 mio. Dette referer til regler for det såkaldte ”Lille Prospekt.” Godkendelse af aktietegningen for Mit franske Slot a/s ses under menuen koncept.

Forskellen mellem denne øvre grænse og den samlede købesum er præcis kr. 5 mio.

En lånefinansiering er således en metode, som kan anvendes i en kort periode. Herefter vil det mest oplagte være en beslutning om en ny supplerende aktietegning på 20 ekstra ejerandele hver på kr. 250.000 (kr. 5.000 + kr. 245.000) i alt kr. 5 mio.

Hvorvidt denne midlertidige lånefinansiering af restbeløbet af købesummen er nødvendig før en ny supplerende aktietegning af 20 ekstra ejerandele kan påbegyndes, afventer aktuelt et svar fra Finanstilsynet fremsendt d. 2. juni 2017 af selskabets advokat.

I efterfølgende budgetter er dette forudsat. Til beregning af kapacitet m.m. er udgangspunktet  170 ejerandele.

Rådgivning og advokat.

Juridisk rådgivning og advokat for Mit Franske Slot a/s er:

Kristian Paaschburg, Partner, Advokat (H), Husen Advokater, Havnegade 29, 1058 København K

Samarbejdende franske kollega:

Emmanuel KAEPPELIN, Avocat Associé – Partner, DELSOL Avocats, Avocats aux Barreaux de Lyon et Paris, 69281 LYON CEDEX 01