Aktionæroverenskomst

Ændringer i aktionæroverenskomsten dateret d. 18. januar 2017. Nedenstående aktionæroverenskomst planlægges justeret på en række områder i og med selskabet Mit franske Slot a/s d. 18. maj 2017 har købt ”Les 4 Moulins” til overtagelse d. 1. juni 2018. Denne justering finder sted på en ekstraordinær generalforsamling sommeren 2017 og vedrører:

 • Den præcise købsproces for Les 4 Moulins
 • Præcise talstørrelser og beløb vedrørende Les 4 Moulins
 • Muligheden for at aktionærer kan medbringe hund i enkelte udvalgte boenhederne
 • Intentioner om at en og evt. senere flere centralt beliggende boenheder indrettes handicapvenligt. Det understreges af grunden er kuperet og skrånende. Bortset fra centrale dele af bygningskomplekset vil området generelt være vanskelig tilgængelig i kørestol.
 • At brugsretten til forældre, børn og børnebørn kan ændres for de aktionærer, som måtte ønske det, til to navngivne par og ders respektive børn. På den måde kan tre par og deres børn deles om en aktie. Aktien lyder stadig på et navn og har en stemme.
 • At en aktie som ønskes solgt først tilbydes eksisterende aktionærer til en pris fastsat af sælgeren af aktien før den sælges til andre end eksisterende aktionærer

Øvrige dele af aktionæroverenskomsten vil være uændret. Svendborg, den 16. juni 2017 Kim Folmann/Børge Bisgaard

Aktionæroverensskomst Vedr. selskabet Mit franske Slot a/s, CVR. nr. 38 34 94 30 (herefter kaldet Selskabet) Mellem nuværende og kommende aktionærer i Mit franske Slot a/s er der indgået følgende aktionæraftale.

 • BAGGRUND OG FORMÅL:

Baggrund for indgåelse af nærværende aftale er, at parterne i fællesskab ejer samtlige aktier i Mit franske Slot a/s, CVR. nr. 38 34 94 30 (herefter kaldet Selskabet) Formålet med Selskabet er at fremfinde, erhverve, benytte og varetage driften af et fremtidigt ferie- og aktivitetssted i Sydfrankrig. Denne aktionæraftale regulerer:

 • processen med at fremfinde og erhverve et fremtidigt ferie og aktivitetssted
 • aktionærernes indbyrdes adgang til efterfølgende benyttelse og ophold
 • aktionærernes indbyrdes aftaler omkring vedligeholdelse og drift

Det fremtidige ferie og aktivitetssted skal drives på forretningsmæssige vilkår som et feriested med udlejning af værelser til aktionærerne, deres familier og venner. Dette sker med mulighed for deltagelse i aktiviteter, afholdelse af events og deltagelse i temauger. Fransk lovgivning, autorisationer og reguleringer for de forretningsmæssige aktiviteter skal overholdes. Selskabets erhvervelse og den efterfølgende drift af et fransk ferie- og aktivitetssted finder sted gennem en juridisk enhed (SAS – fransk aktieselskab) oprettet i henhold til fransk lovgivning. Mit franske Slot a/s er 100 % ejer af denne franske juridiske enhed. Bestyrelser og direktioner er sammenfaldende for de to selskaber. Erhvervelsen og eventuelle om- og tilbygninger af det franske ferie- og aktivitetscenter foregår ved kontant betaling og uden optagelse af lån. Den efterfølgende løbende drift tilrettelægges efter at kunne foregå uden tilførsel af fremmedkapital.

 • SELSKABSKAPITALEN.

Aktiekapitalen i Selskabet fordeler sig ved indgåelse af denne aftale af 100 stk. A-aktier a kr. 5.000,-  og 150 stk. nummererede B-aktier a kr. 5000,- . Kapitalen for A-aktierne kr. i alt 500.000,- er indbetalt i forbindelse med stiftelsen af selskabet af stifterne Børge Bisgaard og Kim Folmann. Kapitalen for B-aktierne indskydes efterfølgende efter stiftelsen løbende i forbindelse med en offentlig aktietegning, hvor der offentlig udbydes  og sælges 150 stk. nummererede B-aktier a kr. 5.000 til kurs 100. Det understreges at kapitalen for de 150 stk. B-aktier således ikke er indbetalt ved stiftelsen. Såvel A som B-aktier har stemmeret, en stemme for hver aktie a kr. 5.000,- . I tilfælde af fuldtegning af B-aktier kan bestyrelsen oprette venteliste på interesserede købere af B-aktier. I tilfælde af at bestyrelsen igangsætter en kapitalforhøjelse med fortrinstegningsret til de 150 nummererede B-aktier på et tidspunkt, hvor ikke alle disse er solgt, vil den ikke indbetalte kapital for de ikke solgte aktier, fortsat være en ikke indbetalt del af selskabskapitalen.

 • AKTIERNE

Aktierne skal navnenoteres. Såfremt aktien ejes af et kapitalselskab, skal ejer angive en fysisk person, til hvem aktionærrettighederne jf. pkt. 6 f.f. skal tilhøre. Selskabet er ikke ansvarlig for eventuelle skattemæssige konsekvenser heraf. Rettigheder til aktionæren kan af denne udvides til at omfatte dennes ægtefælle/samlever og begges børn, forældre og børnebørn.  Besidder en aktionær mere end en aktie multipliceres rettigheder og forpligtelser tilsvarende, men personkredsen er uændret. På hjemmeside med adgang kun for aktionærer oplistes alle aktionærer med antal aktier og kontaktoplysninger samt tilknyttede personer med aktionærrettigheder. Det påhviler aktionæren selv at vedligeholde kontaktoplysninger. Personer, som ikke optræder på listen, kan ikke påberåbe sig aktionærrettigheder.

 • PROCESSEN MED AT FREMFINDE OG KØBE ET FERIE OG AKTIVITETSSTED

Hver besidder af en aktie, såvel A som B aktier, deltager med en stemme pr. aktie i processen med at fremfinde og udvælge det fremtidige ferie og aktivitetssted, som efterfølgende erhverves gennem et køb ved kontant betaling af købesum og nødvendige handelsomkostninger. Forudsætningen for et køb er at der er solgt 120 – 150 B-aktier, og der blandt disse er truffet beslutning om en kapitalforhøjelse. Kapitalforhøjelsens størrelse fastlægges af bestyrelsen ud fra kapitalbehovet, som er nødvendig for at købe og igangsætte driften af den fælles ejendom.  Antal B-aktier, som udbydes og kan tegnes afrundes opad til et helt tal, således at hver af de oprindelige 150 B-aktier, som deltager i kapitalforhøjelsen, tegner et ens antal B-aktier. Det understreges at antallet tegnede B-aktier i kapitalforhøjelsen er ens for hver af de oprindelige B-aktier. Summen af nytegnede aktier udgør for hver oprindelig B-aktie et beløb i intervallet kr. 175.000-250.000. Ved den samlede kapitalforhøjelse tilvejebringes ny kapital i alt for selskabet i intervallet kr. 21-35 mio. Det endelige antal B-aktier, som skal tegnes, ud af det udbudte antal på 7.000 stk. a kr. 5.000 til kurs 100, ved kapitalforhøjelsen, afhænger ud over boligens pris af antallet af boenheder i den kommende drømmebolig, evt. efter en mindre ombygning, samt hvor mange af de oprindelige B-aktier, som kan tilslutte sig kapitalforhøjelsen. Intervallerne herfor er 15-18 boenheder, en samlet købspris på kr. 21-35 mio. samt et interval for kapitalforhøjelsen på 175.000-250.000 for hver af de oprindelige 150 stk. B –aktier. Det bemærkes at B-aktier, som ikke deltager i kapitalforhøjelsen indløses af bestyrelsen til kurs 50, kr. 2.500 pr. aktie. Disse aktier kan bestyrelsen vælge at sælge til interesserede på en venteliste, afnotere dem helt eller delvist, eller beholde dem med henblik på et senere udbud. Eksempel: Hvis bestyrelsen eksempelvis vurderer kapitalbehovet til yderligere kr. 25 mio. på et tidspunkt, hvor der er tegnet 150 stk. aktier, udbydes 5.000 stk. B-aktier. De 25 stk. B-aktier, som ikke deltager i tegningen ved kapitalforhøjelsen indløses af bestyrelsen for 25 x (kr. 5.000 x 0,50) i alt kr. 625.000. Dette beløb indgår i bestyrelsens vurdering af det samlede kapitalbehov. Rettigheder som beskrevet i aktionæraftalen er knyttet til hver enkelt oprindelig købt B-aktie, som har tegnet det antal supplerende aktier ved kapitalforhøjelsen som generalforsamlingen har vedtaget. Et køb kan effektueres når:

 • tilstrækkelig mange B aktier a kr. 5.000,- er solgt, forventelig i alt 120 – 150 stk. (ved tilstrækkelig forstås, at et køb af en ejendom inklusive handelsomkostninger, eventuelle om- og tilbygninger, samt igangsættelse af drift kan finansieres kontant, ved en kapitalforhøjelse for hver af de oprindelige nummererede B-aktie i intervallet kr. 175.000 – 250.000).
 • der er flertal i kredsen af A og B aktier om, at det ”rigtige” sted er fundet.
 • en tilstrækkelig del af B aktierne er enige om at udnytte den fortegningsret til kapitalforhøjelse, som vedtægterne beskriver, hvorved selskabet tilføres den fornødne kapital til et kontant køb.

Beslutningen om køb træffes på en generalforsamling. Bestyrelsen valgt på denne generalforsamling forestår efterfølgende, med mandat fra generalforsamlingen, købet af ejendommen og igangsætter og leder driften. Den enkelte aktionær afgør suverænt, hvorvidt vedkommende vil deltage i kapitalforhøjelsen. Fortegningsretten til kapitalforhøjelsen tilbydes B aktier i den nummerrækkefølge disse er tegnet. Antallet af B-aktier, der kan deltage i kapitalforhøjelsen er højst et multiplum af antallet af boenheder x 8). Eventuelle B-aktier med et højt nummer, som eventuelt ikke tilbydes at udnytte fortegningsretten kan kræve aktien indløst til kurs 100 uden omkostninger. Er dette ikke lige drømmeboligen for dig, melder du ”Nej tak”. Bestyrelsen kan da vælge at indløse din aktie, og videresælge til andre. Dette gør det muligt for bestyrelsen at videresælge din aktie til andre og på den måde øge sandsynligheden kapitalforhøjelsen. Sandsynligheden for at bestyrelsen ikke vil benytte sig af muligheden må anses for at være minimal, idet det ikke er i selskabets interesse, at du fortsat er aktionær uden brugsrettigheder. Det vil under alle omstændigheder dreje sig om få aktier, og beløbet som skal medgå til indløsningen af disse aktier kan indregnes, som en del af den samlede kapitalforhøjelse. Du kan imidlertid også selv frit sælge din aktie til anden side. Bestyrelsen kan indløse din aktie, og du modtager kr. 2.500 retur af dit oprindelige indskud på kr. 5.000. Du betaler desuden et gebyr på kr. 500. Teoretisk er der en mulighed for at bestyrelsen ikke indløser en B- aktie, som ikke deltager i kapitaludvidelsen, og at besidderen heraf ikke ønsker eller vil sælge den til andre. En sådan B-aktier har samme rettigheder, som øvrige B-aktier, på nær de brugsrettigheder og forpligtelser, som fremgår af aktionæraftalen; idet denne forudsætter deltagelse i kapitaludvidelsen. Det understreges at bestyrelsens mulighed for at tilbagekøbe aktie ikke forældes. Ved en kapitalforhøjelse indbetaler hver aktionær straks 10 % af det vedtagne beløb til selskabets advokats klientkonto. De resterende 90 % indbetales efter påkrav fra selskabets advokat forventelig ca. to måneder senere, når købet er berigtiget af fransk notar og ejendomsretten overgår til Selskabet. Ved kapitalforhøjelse for B-aktier, tilpasses samtidig antallet af A-aktier. Hver af selskabets to stiftere besidder fra stiftelse 50 A-aktier. Ved kapitalforhøjelsen reguleres dette antal  til samme antal som hver af de oprindelige B-aktier efter kapitalforhøjelsen.. Dette sker ved indløsning af A-aktier eller tegning af yderligere A-aktier a kr. 5.000 til kurs 100. Efter denne tilpasning i antallet af A-aktier opretholdes de to aktieklasser, der er ikke forskel i rettigheder for A og B aktier. I forbindelse med kapitalforhøjelsen udbetales et udbytte på 6 % til fordeling blandt A- aktionærerne. Beløbet opgøres som 6 % af beløbet som tilvejebringes ved den kapitalforhøjelse bestyrelsen kan igangsætte og som kan omfatte op til 7.000 stk. B- aktier a. Kr. 5.000 til kurs 100, i alt maksimalt kr. 35 mio. Kapitalen som tilvejebringes forudgående ved tegningen af de 150 stk. B-aktier i alt kr. 750.000 indgår ikke i beregningsgrundlaget for de 6% . Beløbet er et engangsbeløb til selskabets stiftere omfattende konceptet for selskabet og indgår i budgettet for de samlede købs og igangsættelsesomkostninger. Når der i det efterfølgende er anført én aktie eller aktionær, skal dette opfattes som:

 • selskabets to stiftere, (ejere af A-aktierne)
 • en oprindelig B-aktie, som efterfølgende har deltaget i kapitalforhøjelsen
 • KAPACITET PÅ DET FREMTIDIGE FERIE OG AKTIVITETSSTED OG PRISEN HERFOR

Kapaciteten på det fremtidige ferie og aktivitetscenter opgøres i boenheder, svarende til antal par/familier, som samtidig kan benytte stedet. Forventelig ca. 15 – 18 boenheder. En boenhed består af et eller flere værelser, alle enheder har eget bad og toilet. Hver enhed kan bebos af mindst to personer og varierer i størrelse og udformning. Boenhederne inddeles i kategorier efter størrelse og attraktivitet I forbindelse med kapitaludvidelsen og købet af ferie og aktivitetsstedet udarbejdes en beskrivelse af hver boenhed, herunder muligheden for at denne kan beboes af flere end to personer. Det indgår i købsbeslutningen, hvorvidt antallet af boenheder øges gennem en samtidig eller senere om- eller tilbygning. Antallet af aktier – efter kapitaludvidelsen – vil være et multiplum af boenheder med ca. otte. Eksempelvis vil 15 boenheder modsvare: 15 x 8 aktier = 120 aktier. Det understreges, at der for aktier med et nummer fra 121-150 er en risiko for at de ikke deltager i kapitaludvidelsen – dette og konsekvenserne heraf beskrives nærmere i afsnittet om risikofaktorer afsnit 18. Beløbet, som tilvejebringes ved kapitalforhøjelsen omfatter kapital til at kunne betale de samlede omkostninger kontant: Købsprisen for ejendom + Notar 7,5 % + Advokat, stiftelsesomkostninger fransk selskab + Tilstandsrapporter m.m. + Eventuelle om og tilbygninger, udskiftninger af inventar + Klargøring af drift, ansættelser, bookingsystem m.m. + Fornøden driftskapital + Honorar for koncept 6 % = Samlede omkostninger De samlede omkostninger er forventelig i intervallet fra kr. 21 – 35 mio. afhængigt af det konkrete sted.

 • OPHOLD

Et ophold omfatter dispositionsret over en anvist boenhed og adgang til fællesfaciliteter og -arealer. Ingen aktionær har særlig rettighed i forhold  til den enkelte boenhed. Der skelnes mellem tre typer af ophold:

 • Garanteret aktionærophold
 • Spontane aktionærophold
 • Ophold for venner

Antal nætter opgøres for hver enkelt boenhed der disponeres, disponeres over flere boenheder summeres antallet af nætter. Kun aktionærer, som besidder det antal aktier, eller hele multiplum heraf, som vedtaget ved kapitaludvidelsen forud for købet, kan opnå aktionærret til ophold.  

 • Hver oprindelig B-aktie, som deltager i kapitalforhøjelsen giver aktionærrettigheder til:
 • Garanteret dispositionsret over en eller flere boenheder i 28/14 nætter – i hver af de to sæsoner beskrevet efterfølgende – i alt 6 uger eller 42 nætter årligt.
 • Supplerende adgang til ubegrænset spontane aktionærophold forudsat ledige værelser.
 • Mulighed for deltagelse i to årlige ”Aktionæruger” uden beregning som nærmere beskrevet i det efterfølgende.
 • Alle aktionærophold kan kombineres med ophold for venner
 • Gratis parkering og opmagasinering af cykler m.m. i rimeligt omfang.

Aktionæren bestemmer selv længden af det enkelte ophold, kan foretage flere ophold i hver sæson og kan fordele sin dispositionsret på en eller flere boenheder til ophold for såvel personer med aktionærrettigheder, som for venner. Ophold for venner kan kun finde sted samtidigt med et aktionærophold og ikke udstrække sig over denne periode. Ved ”garanteret ophold” forstås en beregnet optimal udnyttelse af den eksisterende kapacitet, idet antallet af aktionærer er ca. otte gange større end antallet af boenheder. En optimal kapacitetsudnyttelse i løbet af et år er:

 • Hver oprindelig B- aktie, der har deltaget i kapitalforhøjelsen giver aktionærrettighed til ophold:
6 uger til 8 aktionærer 48 uger
2 uger reserveret til aktionæruger 2 uger
2 uger til vedligehold og tomgang 2 uger
I alt pr. boenhed 52 uger

Aktionærernes betaling for faste omkostninger og for ophold udgør sammen med betalingen fra venners ophold selskabets omsætning. Bestyrelsen fastlægger størrelsen af betaling. Betalingen fra aktionærer samt venner skal sikre en sund økonomi for det fælles ferie- og aktivitetscenter, dette omfatter:

 • tilstrækkelig likviditet til at den løbende drift kan foregå uden fremmedkapital
 • at der løbende kan foretages nødvendig vedligeholdelse af bygninger, inventar og tekniske installationer
 • henlæggelser til større renoveringer og nye tiltag

Blandt aktionærerne er der enighed om, at standarden ved erhvervelsen og eventuelle istandsættelser og ombygninger fortsat skal opretholdes bortset fra almindelig slitage og ælde, at der afsættes de fornødne midler i driftsbudgettet kort- og langsigtet hertil, samt at bestyrelsen i et ordensreglement kan begrænse uhensigtsmæssig brug og adfærd. Samtidig pålægges det bestyrelsen med faglig assistance at udarbejde en drifts- og vedligeholdelsesplan omfattende: Bygninger, tekniske installationer, møblement og interiør. Planen ajourføres årligt og danner udgangspunkt for driftsbudgettet hertil.  

 • Aktionærernes betaling for faste omkostninger.

Aktionærer indbetaler årligt et beløb for hver B-aktie , der har deltaget i kapitalforhøjelsen, til forholdsmæssigt bidrag til faste omkostninger som: Skatter og afgifter, renovation, serviceaftaler, vedligeholdelse, forsikringer, nødvendige afskrivninger, andel af varme og el, tilsyn og fornøden administration m.m. Betaling opkræves månedsvis forud fra tidspunktet, hvor ejendomsretten for det fælles ferie- og aktivitetscenter overgår til selskabet. Beløbet for første år forventes at udgøre pr. sådan aktie: kr. 6.000,-  årligt svarende til kr. 500,-  månedligt. Beløbets endelige størrelse fastsættes af bestyrelsen for et år af gangen. I forbindelse med bestyrelsens beretning på generalforsamlingen redegør bestyrelsen for forventningen til beløbets størrelse efterfølgende år. Dette foregår første gang i forbindelse med generalforsamlingen, hvor beslutning om køb og kapitaludvidelsen finder sted.

 • Betaling for ophold – variable omkostninger.

Garanteret aktionærophold indenfor 6 uger – 42 nætter. Aktionærer betaler supplerende for hvert ophold et beløb per boenhed pr. nat. Beløbet varierer efter: Kategori, antal personer samt sæson. Denne betaling omfatter en beregnet gennemsnitlig pris for de variable omkostninger i forbindelse med ophold: Rengøring, vask af linned, supplerende andel af varme og el, vand, gas, afskrivning på inventar og fælles udstyr, administration af drift og styringer af booking, de to årlige fællesuger, ansat personale ud over basalt tilsyn m.m. Beløbet for første år forventes gennemsnitlig at være ca. kr. 200,- pr. boenhed pr. nat omfattende  to personer. Beløbets endelige størrelse fastsættes af bestyrelsen for et år af gangen. I forbindelse med bestyrelsens beretning på generalforsamlingen redegør bestyrelsen for forventningen til beløbets størrelse kommende år. Dette foregår første gang i forbindelse med generalforsamlingen hvor beslutning om køb og kapitaludvidelsen finder sted.  

 • Spontane aktionærophold ud over 6 uger – 42 nætter i hver sæson.

I den udstrækning der er plads kan aktionærer bestille yderligere ophold. Der er ingen øvre grænse for hvor mange spontane aktionærophold, der kan bestilles. Betalingen herfor er den samme som gældende for de første 42 nætter.  

 • Ophold for venner

Aktionærer bestiller, hæfter og afregner for venner. Ved udlejning af kapacitet til venner er denne prissat efter at betalingen bidrager til såvel de faste som de variable omkostninger Venner betaler et beløb i størrelsesordenen 2-4 gange det beløb som aktionærer betaler for ophold. Bestyrelsen fastlægger de endelige priser. Alle anførte beløb er inklusiv 10% fransk moms. Vedrørende bestilling, fordeling af pladser henvises til efterfølgende afsnit.  

 • BOOKING

Året deles i 2 sæsoner af henholdsvis 4 og 8 måneders varighed: Sommer: Marts, april, maj, juni, juli, august, september og oktober – 28 nætter pr. aktie. Vinter:     November, december, januar og februar – 14 nætter pr. aktie. Aktionærer og personer med aktionærrettigheder kan bestille ophold på tre måder:  

 • Fast bookingtermin for garanteret ophold for aktionærer og venner:

Booking af ophold på minimum fire nætter til en sæson er muligt fra 7 måneder før sæsonens start. Fra da og 2 uger frem kan aktionærer fremsende bookingønsker på en skriftlig elektronisk bookingformular. Der fremsendes en bookingformular for hvert ønsket ophold. Bookingformularen giver mulighed for at aktionæren kan prioritere mellem flere alternative ønsker. Senest efter yderligere 1 uge fra fristens udløb modtager aktionæren bindende tilsagn, hvis ønsket kan imødekommes, alternativt modtager aktionæren forslag til justering af periode og boenhed. Denne bookingproces med fast bookingtermin gennemføres 2 gange årligt. Det er hensigten i videst muligt omfang at imødekomme aktionærernes ønsker om ophold. Et ophold bestilt til en fast bookingtermin kan strække sig ind i den efterfølgende termin og inkludere nætter, som normalt først er tilgængelige i forbindelse med bookingen hertil. Tildelingen af sådanne ophold, vurderes på baggrund af tilgængeligheden i den aktuelle termin. Point for hele opholdet tildeles i den aktuelle termin. Et ophold bestilt til en fast bookingtermin, som strækker sig ud over det antal nætter i sæsonen aktionæren er garanteret – 28/14 nætter pr. aktie – vurderes efter at ønsker fra andre aktionærer, hvor antallet af ønskede nætter kan indeholdes i sæsonen, er imødekommet.

 • Spontane ophold efter fast bookingtermin:

Efterfølgende ledig kapacitet efter fordelingen af bestillingerne ved den faste bookingtermin samt ophold af en varighed på tre nætter eller mindre, kan bestilles fra seks måneder før sæsonens påbegyndelse og helt frem til ankomst. Det forudsættes at værelser er ledige på bestillingstidspunktet. Ledige værelser fordeles efter princippet – først til mølle. Ønsker fremsendt samme dato behandles efter antal point, nærmere beskrevet efterfølgende.  

 •  Ophold i to ”Aktionæruger”

I to forskellige uger udvalgt af bestyrelsen mindst et år i forvejen i forhold til forestående arbejdsopgaver og flyankomster er den samlede kapacitet reserveret alene til ophold for aktionærer, der ønsker at bidrage med frivilligt og ulønnet arbejde. I den udstrækning der er plads kan venner til aktionærer også deltage forudsat opholdet finder sted samtidig med aktionærens ophold. Ugens formål er at bidrage til den løbende vedligeholdelse, renovering og opbygning af relationer aktionærerne imellem samt øge kendskab til stedets driftsmæssige muligheder og begrænsninger bredt i aktionærkredsen. Alle deltagere bidrager med 5 timers dagligt arbejde. Ophold – undtaget bespisning – er uden beregning. Transport er for egen regning. I tilfælde af overtegning i aktionærkredsen tildeles plads efter brugerpoint. Deltagelse i aktionærugen forudsætter mindst 5 nætters ophold. Efterfølgende fordeling af pladser til venner foregår efter antal point for den medrejsende aktionær. Ugen planlægges og ledes af et udvalg af aktionærer nedsat af bestyrelsen. Omkostningerne til ugens afvikling indgår som en synlig del af budgettet til vedligeholdelse.

 • BRUGERPOINT

Hver booking og brug af aktionærrettigheder til ophold for aktionærer og venner tildeles point. Point tildeles for hver boenhed og hver nat. Tildelingen af point er uafhængig af boenhed og antal personer i det enkelte ophold.  Deltagelse i og ophold i aktionæruger er fritaget for point. Pointene tildeles i forbindelse med tilsagnet og slettes ikke ved efterfølgende afbestilling, ændring til anden periode eller afkortelse af ophold. Ønsker en aktionær ikke at benytte et tildelt værelse ved bookingen, fordi det afviger fra det eller de fremsendte ønsker tildeles ikke point, dette meddeles uden unødig forsinkelse efter tildelingen af værelset. Der tildeles point pr. nat i forhold til periode:

Fra 1. juli – 15. august Højsæson 3 point
Lørdagen før påske til 2. påskedag Påsken 2 point
Uge 42, lørdag til lørdag Efterårsferien 2 point
Andre perioder   1 point

Antallet af tildelte point til hver enkelt aktionær synliggøres på en hjemmeside for aktionærer og bringes ajour før hver ny fast bookingtermin. Tildelingen af ophold i en termin foregår ud fra point optjent ved terminens start og uafhængigt af point optjent i løbet af aktuel terminen. Alle starter med 0 point og point ældre end 9 terminer slettes. (3 år) Antallet af point udtrykker således, hvor meget den enkelte aktionær har udnyttet sin aktionærrettighed de seneste 3 år. Den foranstående bookingproces er gældende for alle aktionærer med en aktie. Har en aktionær to eller flere aktier, kan aktionæren vælge, at hver aktie håndteres individuelt som beskrevet for personer med en aktie, eller aktionæren kan vælge at disse håndteres samlet. Ved samlet håndtering vil rettigheder være proportionalt med antallet af aktier og antallet af tildelte point i hver termin deles ved hver opgørelse, med antallet af aktier. Efter hver fast booking termin behandles de rettidige fremsendte ønsker fra aktionærer, i rækkefølge efter hvor mange point den enkelte aktionær har. Først behandles bookingen fra ansøgeren med færrest point, efterfølgende aktionæren med næst færrest og så fremdeles. Boenhederne er opdelt i kategorier efter attraktivitet, størrelse m.m. Ønsker til booking foretages i relation til kategori af værelse og periode for ophold. I behandlingen af bookingønsker vurderes først perioden og dernæst værelseskategori. Ved tilfælde af at flere ønsker ophold end der er plads til, og disse ophold overlapper hinanden helt eller delvist, har den aktionær med mindst antal point fortrinsret. Ved lighed i point trækkes lod.  

 • Ændringer af booking.

Ved afkortelse af et bestilt ophold indtil 30 dage inden opholdes start tildeles point som for det oprindelige ophold, og betalingen reduceres til den forkortede periode. Ved afkortelse af bestilt ophold 0-30 dage før ophold tildeles point, og der betales som for det oprindelige ophold. Afkortelse af ophold reducerer således aldrig antallet af tildelte point. Forlængelse af ophold er muligt, forudsat, der er plads på bestillingstidspunktet. Forlængelse af ophold tildeles ekstra point  

 • Synligt bookingsystem

Via selskabets hjemmeside synliggøres løbende antallet af point for den enkelte aktionær, samt datoerne for kommende faste bookingterminer, samt information om hvilke boenheder, der aktuelt er ledige i den aktuelle termin. Herved kan aktionærer og personer med aktionærrettigheder løbende orientere sig om muligheder for spontane ophold til eget eller venners brug  

 • MISLIGHOLDELSE

En aktionær, der misligholder sine forpligtelser i henhold til denne aftale, eller det af bestyrelsen fastsatte ordensreglement for brugen af den faste ejendom kan miste sine rettigheder som aktionær. Bestyrelsen skal være enig om at aktionæren skal have frataget sine rettigheder. Aktionæren kan kræve at generalforsamlingen på første efterfølgende generalforsamling skal tage stilling til hvorvidt beslutningen skal stå ved magt. Indbringelse for generalforsamlingen har ikke opsættende virkning.  

 • ÆNDRINGER

 Parterne forpligter sig til at genforhandle denne overenskomst, såfremt grundlæggende forudsætninger for overenskomsten ændrer sig væsentligt.  

 • KONFLIKTMÆGLING

 Enhver tvistighed om forståelsen af denne ejeraftale, brugen af det fælles ferie- og aktivitetscenter eller andet søges løst ved mægling under ledelse af et udvalg bestående af tre medlemmer valgt af generalforsamlingen, der tillige ikke er bestyrelsesmedlemmer. Udvalgets medlemmer vælges for 2 år af gangen og tillige vælges 2 suppleanter. Afgørelser truffet af udvalget kan indbringes for generalforsamlingen for Mit franske Slot a/s.

 • LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver tvist udspringende af eller med relation til nærværende aftale afgøres efter dansk ret. Enhver tvist udspringende af eller med relation til nærværende aftale afgøres ved retten i København som aftalt værneting i første instans. Dateret: 18. januar 2017